Żłobek niepubliczny a program nauczania

Działalność publicznych i niepublicznych placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat regulują specjalne przepisy. Każda placówka tego typu musi znajdować się w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Wszystkie placówki znajdujące się w rejestrze podlegają okresowym kontrolom dotyczącym zarówno warunków lokalu, jak i odpowiednio wykształconej kadry. 

 

Prawo i zalecenia UE

Przepisy obowiązujące w Polsce jako główne zadania żłobka i klubu dziecięcego wymieniają:

  • zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
  • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Zalecenia Unii Europejskiej w zakresie opieki i wczesnej edukacji są sformułowane w dość ogólny sposób, pozostawiając placówkom sporą swobodę w tworzeniu własnych programów oraz w doborze metod pracy z dziećmi. Ponadto zalecenia te dotyczą głównie dzieci powyżej 3 lat, podczas gdy przepisy na temat placówek zajmujących się opieką nad dziećmi najmłodszymi skupiają się głównie na takich zagadnieniach, jak podstawowa opieka i higiena oraz aspekty zdrowotne. 

 

nauka dzieci

 

Autorskie programy nauczania

Sporządzenie planu edukacji i opieki spoczywa na placówce, jest to warunek wymagany do jej akredytacji. Takie podejście daje także autorom duże możliwości realizacji własnych pomysłów. Żłobek niepubliczny może zatem zaproponować własny program edukacji uwzględniający  wszechstronny rozwój dziecka i najnowsze światowe trendy w edukacji. W wielu placówkach prowadzone są zajęcia edukacyjne rozwijające podstawowe umiejętności dostosowane do wieku dziecka takie jak opanowanie czynności fizjologicznych, nawiązywanie kontaktów z innymi, rozumienie podstawowych pojęć abstrakcyjnych, rozwój samodzielności. Zwykle zaplanowane są również zajęcia plastyczne i muzyczne, a dodatkowo także inne, na przykład nauki języków obcych. Dobrze napisany program nauczania pobudza i rozwija indywidualne predyspozycje dziecka, a także korzysta z najnowszych osiągnięć nauki. Dlatego właśnie wiele placówek wprowadza do programu naukę języka angielskiego. Najnowsze badania udowadniają, że rozpoczęcie nauki języka obcego właśnie w wieku poniżej 3 lat jest najbardziej efektywne. Równie ciekawym przykładem jest dogoterapia, o której pozytywnym wpływie na rozwój dziecka mamy coraz więcej opracowań. Psy nie tylko są dobrymi kompanami do zabaw ruchowych, ale kształtują takie cechy jak wrażliwość, empatia, cierpliwość oraz uczą przyjaznego stosunku do zwierząt w ogóle. 

Współczesne programy nauczania wspierają rozwój ogólny dziecka, pomagają ujawniać wrodzone zdolności i przygotowują do lepszego radzenia sobie w dalszej edukacji na kolejnych szczeblach.